Pou ki enn karem ressi ek pou ki nou enrichi ek epanwi spiritielman, li bon ki nou kone ki bann etap bizin swiv pou fer enn karem.

Pendan sa 10 zour karem la, nou bizin fer nou maximum pou viv enn manyer pli spiritiel. Nou bizin prepar nou lekor ek nou lespri pou ki zot fonksyone en armoni. Tou sala reini ensam ek ousi avek enn zefor ispesial nou pou rapross nou a lenerzi divine pou ed nou fer enn bon karem. Sa kapav parett difisil pou fer, mai li byen simp.

Nou inn prepare enn la lis ki pou gid zot pou ressi zot karem.

Kuma pou prepar ou lekor ?

 1. Ou bann repa bizin 100% veg. Si possib pa konsom zwayon ek lay.
 2. Evit bann repa tro epice
 3. Evit bann repa tro gra
 4. Manz buku fri ek legim fre. Konsom jus fre (prepare lakaz)
 5. Manz saki prepare dan ou lakaz (li ena enn lenerzi pozitif)
 6. Pran ou bain o mwin 2 fwa dan enn zourne.
 7. Mett linz prop (propte pou garde ou lekor ek lespri leze)
 8. Pratik Yoga (si ou kone pratik Asanas Yoga)
 9. Pa bizin gagne relasyon ek ou partner.
 10. Dormi lor Sali si possib

Kuma pou prepar ou lespri ?

Pou kondisyone ou lespri ou pou bizin fer inpe zefor. Mai zefor li fer ossi parti enn bon karem. Ou fer sakrifis ek zefor pou vinn meyer ek kiltiv ban bon vibrasyon.

 1. Kuma ou leve, premie parol dir ‘AUM’ 9 fwa. Dir li avek en lespri pure. Kumans ou lazourne avek enn lenerzi pozitif ek spiritiel.
 2. Engaz ou avek kovil. Ou kapav donn kudme pou nettoyer, decorer, coupe legim, sarye sez etc.
 3. Pendant la zourne c Muruga ki bizin ress dan ou pense. C a traver li ki ou viv, reflessi, agir pendan sa 10 zour la.
 4. Pendan sa 10 zour la, konekte ou ek spiritualite, apran inpe plis lor muruga. Rapross ou ek Muruga. Partaz ban konesans lor muruga en fami ou avek bann kamarad.
 5. Mem si ou deza p abstenir ou de tou relasyon ek ou partner, li importan ki ou lespri ossi ress pure. Kanaliz ou pense ayer.
 6. Evit ban fim ek surf lor internet pou ban rezon bett.
 7. Ekut bann sante devosionel ki pou amen buku bon vibrasyon.
 8. Ed ou prosin ou fer donasyon.
 9. Gere bann sitiasyon dan enn manyer pli kalm. Evit less ou koler grandi ek pa tir li lor ban dimoune. Fasilit bann sitiasyon difisil. Eg, ress calm lor volan, dan lakaz avan kriye fer koler, essey ekute et truv solisyon.
 10. Montre ou rekonesans a ban dimoune otour ou. Dir mersi, montrer zantiyes.

Nou lekor sacre. Nou lespri li infini. Pou nou al fer enn karem ki sacre, li importan ki nou lekor akorde byen ek nou lespri.

Kuma pou vinn enn sel avek lenerzi spiritiel?

Karem kavadi c lokazyon ideal pou fer zefor pou ki nou form parti sa lenerzi divine la, sirout lenerzi byen pwissan de Muruga pendan sa peryod la. Sa bizin reflekter dan nou penser ek par nou laksyon.

 1. Fer ou lapriyer lakaz toulezour
 2. Lir ek sey konpran ban sante lor Muruga (Thiruppugazh, Kanda Sashti Kavasam, Kumarastavam etc). Li pou byen benefik si ou kapav fer resitasyon ‘Avinassipathu’.
 3. Fer ou 108 Japam ‘AUM SARAVANABHAVA’. Sinon ou kapav ossi fer 108 Japam ‘AUM’
 4. Pratik meditasyon. Si zame ou finn fer li, c enn gran lokazyon pou kumanser. Li pli fasil pou apran parski ou lekor ek ou lespri deza byen pozitif dan sa peryod la.
 5. Ale kovil toulezour ek konsantre lor ou lapriyer pou ou senti lenerzi ek prezans Muruga.

AUM

Nou swet zot enn bon karem kavadi 2017.

Prepare par (MALAI KOVIL PRESS TEAM)

Thanks to Tinesha Joganah, our Kreol language specialist, for the translation.

Advertisements